Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap II

O projekcie

Projekt Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii dotyczących systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Zawoja. Obecna sytuacja w gminie to: Niski stopień (18%) skanalizowania , przestarzała oczyszczalnia ścieków w Zawoi Centrum, zagrożenie dla środowiska naturalnego, brak ciągłego dostępu do wody pitnej mieszkańców gminy. Pogarszający się systematycznie stan sanitarny gminy.

Głównym celem jest uporządkowanie gospodarki wod-kan na terenie gminy Zawoja. Projekt przyczyni się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz doprowadzi do likwidacji nieszczelnych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków do gleby i wód, w tym do Skawicy. Przyczyni się do osiągnięcia stopnia skanalizowania obszaru projektu,spełniającego wymogi dyr. 91/271/EWG z dn 21.05.1991 r. oraz prawa polskiego. Nowo wybudowany odc. sieci kanalizacyjnej zostanie połączony z planowaną do budowy siecią w Zawoi i Skawicy ramach pierwszego zadania przedsięwzięcia(POIiŚ I),co pozwoli skierować ścieki na OŚ w Suchej Besk. spełniającej wymogi dyr. i rozp. w zakresie param. oczyszczonych ścieków. W ramach projektu planuje się też likwidację OŚ. Zawoja Widły ze względu na jej zły stan i śmierć techniczną. Budynki obsługiwane przez tę oczyszczalnię będą obsługiwane przez OŚ w Suchej B do czasu wybudowania OŚ Makowie P.tj.do 2020. Istniejąca sieć kanalizacyjna w Zawoi Górnej zostanie poddana modernizacji. Produktem jest Dł. wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej 10,195 km, w tym wybudowanej km 3,99 Dł. zmodernizowanej km 6,205 a rezultatem przyłączenie 403 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) [RLM] 2 503 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu [RLM] 403 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] 2100Planowana do likwidacji O.Ś Zawoja – Widły nie spełnia wymogów oczyszczania jak dla agl. pow.10000 RLM Cel zostanie osiągnięty dzięki budowie systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zawoja. Projekt bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla celów szczegółowych. W ramach przedmiotowej aplikacji planuje się budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi o łącznej długości10,195 km, Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 2503 [RLM] Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 403 [RLM], Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 2100 [RLM] Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia, w których realizację wpisuje się przedmiotowy projekt są: wzrost równoważnej liczby mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej na obszarze Projektu o 360 osoby (403 RLM), poziom skanalizowania gminy Zawoja wzrośnie o 3,52 p.p. i wyniesie 67,08%,(po zrealizowaniu POIiŚ I osiągnie 63,56 %, a po zrealizowaniu POiIŚ II- 67,08%) poprawę standardu i jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu, poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków, zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej, poprawa niezawodności dostaw wody do odbiorców

Zakres prac:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja żółty FIDIC

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zawoi – Górnej żółty FIDIC

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Zawoi-Widły żółty FIDIC

 

Całkowity budżet projektu:

5 328 113,42 PLN

Wydatki kwalifikowane:

4 322 554,00 PLN

Dofinansowanie z UE

3 674 170,90 PLN